“Postoji jedan Bog: Otac, Sin i Sveti Duh, zajednica tri lica iste večnosti. Bog je besmrtan, svemoćan, sveznajuć, iznad svega i svuda prisutan. On je beskonačan i prevazilazi moć ljudskog shvatanja, ali ipak poznat preko otkrivanja o Sebi. On je večno dostojan da Ga sva stvorenja poštuju, obožavaju i da Mu služe.”

Trojedni Bog 1. Deo

...

Read more

Ličnost i Božanstvo Svetoga Duha - Branson

...

Read more

Jedini način čovekovog poznanja Boga svodi se na ono što nam je Bog otkrio o samom sebi.  Osnova Božjeg otkrivenja o njemu zasniva se na jednostavnoj istini monoteizma da postoji samo jedan Bog. Bog je Izraelskom narodu otkrio tu osnovnu istinu kroz poznati tekst: “Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.” (5. Mojsijeva 6:4). Osim što nam ovaj tekst ukazuje na dva najznačajnija imena za Boga, “Gospod” - jevrejski “Jahve”, i “Bog” – jevrejski “Elohim” on sadrži ključnu reč “jedan” koja definše temelje monoteističke vere. Osnova monoteizma je da postoji jedan Bog.

Iako se upotrebljavaju izrazi “Bog” i “jedan” ove reči u sebi nose ideju množine. Sama reč “Bog” - jevrejski “Elohim” koristi se u množini i doslovno znači “Bogovi”. Isto tako reč  “jedan” - jevrejski “ehad” u ovom slučaju označava jedinstvo više njih, kao što je to bio slučaj prilikom stvaranja gde je Bog stvorio čoveka po svojoj slici i rekao da će čovek i žena postati “jedno” telo.
text_divOva ideja o više božanskih lica se proteže kroz celu Bibliju  od kada Bog koristeći se množinom govori o stvaranju čoveka: “da načinimo čoveka po svojemu obličju” (1.Mojsijeva 1:26), ili nakon čovekovog pada u greh kada kaže:“eto, čovek posta kao jedan od nas”. (1. Mojsijeva 3:22), te u mešanju jezika prilikom gradnje Vavilonske kule gde kaže: “Hajde da siđemo, i da im pometemo jezik.”(1. Mojsijeva 11:7).

    Božji Duh je onaj koji stvara kao što je Jov rekao: “Duh Božji stvorio me je”(Jov 33:4). Isto tako, na više mesta susrećemo božansku ličnost pod imenom “anđeo Gospodnji” za koju je Bog Mojsija upozorio “Čuvaj ga se, i slušaj ga, nemoj da ga rasrdiš, jer vam neće oprostiti grijeha, jer je moje ime u njemu.” (2. Mojsijeva 23:21).

Osim toga, na više mesta Bog Jahve govori prorocima o Spasitelju koji će doći i izbaviti Izrael. Prorok Osija zapisuje Jahvine reči koji govori o drugom Jahveu i Elohimu: “A na dom Judin smilovaću se, i izbaviću ih Gospodom Bogom njihovijem.” (Osija 1:7).

text_divIako Bog kroz proroka Isaiju tvrdi: “osim mene nema Boga” (Isaija 44:6), još uvek kroz istog proroka govori o detetu koje će se roditi i kome će ime biti “Bog silni” (Isaija 9:6).

text_divStari zavet ne daje kompletnu sliku množine u Božanstvu, ali osnova monoteizma nije u negiranju množine božanskih lica nego u njihovoj definiciji “jednoga”.

    Novi zavet kroz utelovljenje Isusa Hrista, u potpunosti otkriva jedinstvo Boga kao Trojstvo lica Oca, Sina i Svetoga Duha.
text_divZa rođenje Isusa Hrista, anđeo je jasno rekao Mariji da detetu da “ime Isus” (Matej 1:21). Samo ime “Isus” je grčki ekvivalenat jevrejskog “Jehošua” što znači “Jahve spasava”. On će se takođe zvati “Emanuilo, koje će reći: s nama Bog.” (Matej 1:23). Dok je bio na ovoj zemlji, Hristos je imao dve vrlo različite prirode, ljudsku i božansku. Bio je u isto vreme i “Sin čovečji” i “Sin Božji”, potpuno čovek i potpuno Bog.

Iako je na prvi pogled ljudima izgledao samo kao čovek, Hristova božanska priroda se pokazala kada je rekao “sinko, opraštaju ti se grijesi tvoji.”(Matej 9:2), “Ja i otac jedno smo.”(Jovan 10:30), te kada je koristio za sebe naziv “Jahve” rekavši “ja sam”, grčki “ego eimi” (Jovan 8:58), izraz koga je Bog koristio kada se javio Mojsiju i rekao “ja sam onaj što jest.” (2. Mojsijeva 3:14). Isus je tvrdio “koji vidje mene, vidje oca.” (Jovan 14:9)  i  “Ja sam … Život” (Jovan 14:6).
text_divNakon vaskrsenja učenici su prepoznali Hristovo puno božanstvo u izjavama “Gospod moj i Bog moj” (Jovan 20:28), da u Hristu “živi svaka punina Božanstva tjelesno” (Kološanima 2:9), te da je Isus “nad svima Bog blagosloven vavijek.” (Rimljanima 9:5).

http://www.biblijskotrojstvo.org/wp-content/uploads/2015/04/Sveti-Duh.jpgBožanska ličnost Svetog Duha se otkriva kada se za Mariju majku Isusovu “nađe da je ona trudna od Duha svetoga” (Matej 1:18).  Hristos je obećao da će Njegova crkva nakon Njegovog odlaska dobiti “drugog Utešitelja” (Jovan 14:16), “Duha istine” (Jovan 14:17), što se ispunilo na dan Pedesetnice. Apostol Petar je u slučaju laganja Ananije i Safire poistovetio laganje “Duhu” sa laganjem “Bogu.” (Dela 5:3,4). Apostol Pavle govori o Svetom Duhu kao o Onome koji zna tajne Božje jer “Duh sve ispituje, i dubine Božije… i u Bogu što je niko ne zna osim Duha Božijega.” (1. Korinćanima 2:10,11). Kada Biblija koristi reč “znati” ili “poznati”, to je uvek iskustveno poznanje. Sve tajne Boga može dokučiti samo božansko lice.
text_divTrojstvo je monoteistička istina o jednom Bogu u tri lica. Gospod Isus Hristos je istinu o Trojstvu izrazio na kraju svoga boravka na zemlji kroz nalog učenicima da idu po celome svetu, da nauče sve ljude “krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha.” (Matej 28.19). Primer ovakvog krštavanja u jedno ime a tri ličnosti se ogledao i prilikom Hristovog krštenja kada Isus “vidje Duha Božijega gdje silazi kao golub i dođe na njega.” i kada je čuo Očev “glas s neba koji govori: ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.” (Matej 3:16,17).

text_divPokušaji da se ljudskim razumom, van biblijske objave, objasni ono što predstavlja Božanstvo, uvek dovodi do raznih jeresi od kojih su najpoznatije krivoverje podređenosti jednog božanskog lica drugom, krivoverje modalizma koji uči da postoji samo jedna božanska osoba koja se u raličita vremena javlja ili kao Otac ili kao Isus ili kao Sveti Duh. Triteisti su pak oni koji veruju da je svako božansko lice toliko zasebno da imamo zapravo tri boga, što je očiti primer politeizma.

Mnogi u želji da objasne istinu o jednom Bogu i tri božanska lica pokušavaju u prirodi da pronađu usporedbe koje bi nam objasnile taj koncept. Neki su rekli da je Trojstvo slično kao čovek koji može u isto vreme biti otac, sin i suprug. Ovaj koncept je izraz krivoverja modalizma jer se radi samo o jednoj osobi u tri različite forme. Neki kažu Trojstvo je kao trodelni list dateline. Ovo je oblik triteizma ili politeizma jer je svaki od tri listića ipak zaseben a ne ceo list. Drugi opet koriste usporedbu vode, leda i vodene pare koje je opet krivoverje modalizma. Ono što postaje očito je da mi ne možemo u prirodi oko nas naći nešto što bi nam prikazalo Boga jer je On iznad svega što je stvorio.

text_divOstaje nam samo jedinstveni biblijski koncept nauke o Trojstvu koja nas uči da postoji jedan Bog ili Božanstvo. Jedan Bog podrazumeva Oca, Sina i Svetoga Duha, tri božanska lica. Iako su jedno u prirodi, suštini, karakteru i nameri ipak su to tri zasebne osobe. Otac nije Sin niti Sveti Duh, Sin nije Otac niti Sveti Duh a prema tome Sveti Duh nije Otac ni Sin. Pa ipak, oni su jedan Bog i svaki od lica je “punina božanstva” te prema tome deli sve atribute Boga kao što su večnost, besmrtnost  sveznanje i td.

Najbolji način na koji mi ljudi shvatamo Trojstvo je u onome što božanske osobe rade u cilju spasavanja čoveka. Iako su tri božanska lica jedinstvena u planu spasenja čoveka, svako od Njih izvršava deo tog plana onako kako je taj plan zamišljen u božanskoj mudrosti. Otac zauzima vođstvo nad svima, Sin se dobrovoljno podčinjava Očevoj volji a Duh Sveti se dobrovoljno podčinjava i Ocu i Sinu. Ovo ustrojstvo plana spasenja i način kako se on izvršava će trajati sve do dana kada se izvrši Njegova namera i kada nestane svakog neprijateljstva u Božjem stvorenom univerzumu, te kada Sin izvrši svoj zadatak pomirenja na kome je celo Trojstvo radilo. Plan spasenja je delo celog Trojstva na uspostavljanju harmonije i jedinstva u ljubavi, što je suština Boga izražena u definiciji koju daje apostol Jovan: “Bog je ljubav!” (Jovan 4:16)